Švp Zv  

Zaměření školy, výchovné a vzdělávací strategie
Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy ( dále ročníků, předmětů ) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence :
1.    Kompetence k učení ( mj. efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samostatné pozorování, experimentování atd. )
2.    Kompetence k řešení problémů ( rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, využívá vědomosti pro různé varianty řešení atd. )
3.    Kompetence komunikativní ( formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, využívá informační a komunikační prostředky atd. )
4.    Kompetence sociální a interpersonální ( spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi v menším i větším kolektivu atd. )
5.    Kompetence občanské ( respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické principy společnosti, rozhoduje se zodpovědně, jedná ekologicky atd. )
6.    Kompetence pracovní ( používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti atd. )
Pozn. : Úplné vymezení klíčových kompetencí uvádí rámcový vzdělávací program.
K osvojování výše uvedeného směřuje každodenní činnost školy, tj. vyučování, ale i mnohé
další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Jestliže bychom měli vytyčit základní pilíře, na kterých je koncepce školy postavena, mohli bychom uvést tyto :

Zajímavá škola aneb vysvětlení názvu školního vzdělávacího programu
Škola by měla být zajímavá. Náš vzdělávací program nese název „Od hraní k vědění“. Je to možná přesnější vyjádření známé ( a námi nepopírané ) zásady „ škola hrou“. Jasně si totiž uvědomujeme to, že hra je pro dítě vážnou prací. S věkem pak narůstá podíl volní stránky, protože i při zajímavé práci nastávají okamžiky méně záživných, až otravných činností, leč pro dobrý výsledek nezbytných. Stejně tomu je i v procesu tradičního učení. Je poctivé si přiznat, že učitel musí pro úspěch svých žáků udělat mnoho, ale aspoň kousek ( lépe kus ) naproti musí přijít i žák.

Spolupráce a vzájemná pomoc
Dalším důležitým stavebním prvkem je spolupráce a vzájemná pomoc. Všichni ve škole, velcí i malí, se musí cítit jako spolupracovníci, kteří pomohou a kterým také bude pomoženo. Společným úsilím ke společným cílům. Nesmíme zapomenout, že co nejaktivnějšími spolupracovníky by se měli stát rodiče.
Ke spolupráci patří i kontakty s jinými organizacemi, které se na půdě školy pomáhají starat o žáky školy, a to v době mimo vyučování. Zaměřujeme se hlavně na oblast sportu. Proto ZŠ spolupracuje s některými sportovními organizacemi, aby byla rozšířena nabídka pro využití volného času dětí v oblast sportu Hlavní je zapojení dětí do pravidelného sportování v kolektivu

Klima školy
Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly až po pocit bezpečí a jistoty.. Říká se, že škola je přípravou na život. Není tomu tak zcela přesně. Škola je už život sám, i když specifický, ale zvláštní je přece každé prostředí.Proto by se ve škole mělo dít co nejméně „jako“, ale co nejvíce „skutečně, opravdu“, se vší vážností. Ač je to vlastně velká hra…

Všestrannost i preference
Celková koncepce vychází z toho, že ústředním cílem školy je přispět k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Základní škola je o všestrannosti. Přesto z pohledu současného světa s výhledem do budoucnosti můžeme ústřední cíl rozdělit na několik dílčích, které by škola měla sledovat a preferovat především. Naše škola klade důraz na naplnění těchto čtyř základních gramotností. Je to gramotnost občanská ( politická ), jazyková, informační a metodologická. Občanská gramotnost by měla přispět k výchově budoucího dobrého občana ( táty, mámy, souseda, spolupracovníka … ). Jazyková část se soustřeďuje na komunikaci, začíná mateřským jazykem a pokračuje cizími jazyky. Informační gramotnost neznamená jen práci s počítači, ale výcvik ve zvládnutí informační záplavy – informace umět získat, třídit a použít, využít. Sem např. patří mj. důraz na čtení s porozuměním, ne na „hlasitou krásu“. Cíl metodologický znamená vedení k tvořivému řešení problémů, hledání různých variant řešení. Už tento stručný nástin dává tušit, že málokterá gramotnost je úkolem jen určitého předmětu, i když podíl některého je někdy někde vyšší. Tento vytyčený cíl musí prolínat prací všech předmětů a ročníků. Na druhou stranu to neznamená, že se nesmí objevit nic, co nezapadá do uvedených čtyř oblastí. I memorování má své místo, pokud je to místo rozumně vybrané ( je asi rozdíl v učení se násobilce či přítokům Labe - zpaměti bez mapy ).

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími  potřebami a žáků mimořádně nadaných.
U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných,  uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění.
Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace  pomocí těchto programů:
- vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme
- úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou
- vytváříme individuální vzdělávací plány podle doporučení PPP
- soustavně vzděláváme pedagogy v této problematice
- spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti
- snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí

Konkrétní pedagogická opatření:
- u žáků uplatňujeme individuální přístup, používáme odlišné metody výuky a hodnocení, respektujeme individuální tempo, posilujeme motivaci, uplatňujeme vhodné formy komunikace
- nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky, výukové programy
- plánujeme zabezpečit speciálně pedagogickou péči
- na doporučení PPP redukujeme obsah a rozsah učiva
- mimořádně nadaným žákům se snažíme vytvářet dostatečně podnětné prostředí. Nabízíme možnost uplatnění tvůrčích sil v samostatných školních projektech ekologického či literárního zaměření či v oborových soutěžích, prohloubení učiva, zadávání specifických úkolů, rozvoj schopností při skupinovém vyučování.
- respektujeme odlišný způsob komunikace těchto žáků
--- naše škola zatím neumožňuje bezbariérový přístup

Celé znění Švp k nahlédnutí u ředitele školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one