ŠD
- důležitý výchovný partner rodiny a školy
- plní vzdělávací  cíle,rozvíjí specifické nadání dětí
- pomáhá dětem překonávat  jejich handicapy
- má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
- rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

Charakteristika školní družiny
ŠD pracuje při ZŠ Popůvky.
Tato škola je typem malotřídní školy s prvními čtyřmi ročníky 1. stupně ZŠ, není typem spádové školy.
ŠD navštěvují nyní pouze žáci této školy.
ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi školou a rodinou.Náš program usiluje  o vytváření zdravé osobnosti,odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině.

Cíle vzdělávání
 Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
 Rozvíjet osobnost dítěte.
 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
 Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování.
 Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
 Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
 Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
 Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
 Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.
 Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí.

Formy vzdělávání
Pravidelná činnost.
Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.
Výtvarná a pracovní činnost.
Dramatická a hudební výchova.
Sportovní aktivity.
Odpočinkové činnosti.
Rekreační činnosti.
Příprava na vyučování.
Příležitostná činnost.
Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD ( akce a projekty ).
Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností.
Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD.
Např: drakiáda, karneval, soutěž Člověče nezlob se, sportovní soutěže, výstavy, divadelní  představení.
Spontánní činnost.
Vycházejí z denní skladby činností ve ŠD

Materiální podmínky   
ŠD má dvě oddělení, v každém z nich pracuje jedna vychovatelka. V 15.00 hodin se oddělení spojují.
Inspirující, nestresující  prostředí
Účelově vybavené prostory  družinek s možností kreativního uzpůsobení
Hrací místnost  s pracovními koutky
Možnost využívání prostor školy: tělocvična, počítačová učebna, jídelna, třídy, knihovna, projekce ( video ), sportovní hřiště, družinové hřiště. Vhodné okolí školy (les,louky).
Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času,nabídka alternativních aktivit,nabídka pomůcek,her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti )

Personální podmínky
Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce.
Ve ŠD pracují 2 vychovatelky, z nichž jedna pracuje na celý pracovní úvazek a jedna na zkrácený pracovní úvazek. Obě vychovatelky splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost.
Specializují se především na výtvarnou a pracovní činnost. Mají možnost se celoživotně vzdělávat, navštěvovat semináře, které jim umožní prohlubovat si své znalosti a dovednosti, které uplatní při přímé práci s dětmi.

Ekonomické podmínky
Výši úplaty za poskytování školských služeb stanovuje ředitel školy.

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny, hrazených zákonnými zástupci žáka, činí 150,- Kč měsíčně.
Příspěvek je hrazen ve dvou splátkách (není-li dohodnuto jinak) po 750 Kč s touto splatností:
  • na 1. pololetí (září - leden) do 20. září
  • na 2. pololetí (únor - červen) do 20. února
Příspěvek se bude platit hlavní vychovatelce ve školní družině, která obdrženou částku předá řediteli školy.
Pokud příspěvek za žáka není v daném termínu zaplacen, může ředitel školy rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD od prvního dne dalšího měsíce (nebude-li dohodnuto jinak).

Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání
ŠD je určena pro žáky ZŠ Popůvky. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. ŠD se naplňuje do počtu maximálně 30 dětí v jednom oddělení. Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.
Při nástupu do ŠD rodiče vyplní zápisní lístek, na který uvedou důležité informace o žákovi pro vychovatelku, rozsah docházky a způsob odchodu žáka domů z družiny.
Na písemnou žádost rodičů o vyřazení žáka může žák ukončit docházku během celého školního roku.
Docházka do ŠD
Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka.

Celé znění Švp ŠD k nahlédnutí u ředitele školy.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one